Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Slättaskolan firar Grön Flagg 2004

Hållbar utveckling i skolan

De 17 Globala målen

Världens länder har förbundit sig till 17 globala mål. Mål 4 God utbildning för alla och särskilt delmål 4.7 omfattar lärande för hållbar utveckling.

Skolornas miljösamordnare skapar förutsättningar för Faluns kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier att arbeta med LHU, lärande för hållbar utveckling, enligt skolans styrdokument.

Värdegrund och lärandemiljö är två viktiga processnycklar som ingår i begreppet LHU. Våra barn och ungdomar ska tränas i att värdera kunskaper och ta ansvar för sina val och därigenom skapa en hållbar identitet. En beskrivning av LHU begreppet kan lyda: "Du erhåller kunskaper som du lär dig värdera och skapar därmed förståelse för hur dina handlingar påverkar andra och framtiden."

Miljösamordnarens ska underlätta genomförandet av uppdragen i läroplaner, åtgärdsprogram och liknande genom att stötta skolledare i arbetet samt utbilda skolledare och pedagoger. I uppdraget ingår också att arbeta med barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder i kommunens miljö- och folkhälsoprogram.

Varje termin samlas smått och gott inom LHU i ett Nyhetsbrev kallat Faluns skolor framåt. Nyhetsbrev LHU nr 2, hösten 2017PDF

Skolgårdskartläggning

En omfattande skolgårdskartläggning har genomförts av förskolegårdar och skolgårdar i Falu kommun för att studera kvalitén ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv. Utifrån kartläggningen har ett funktionsprogram för utemiljön runt förskolor och skolor tagits fram. Samarbetspartners har varit forskarna Susan Paget och Petter Åkerblom SLU, Uppsala samt Johanne Maad, högskolan Dalarna. Syftet är att förbättra lärandemiljön på skolgårdarna för att stimulera barnens lek, trivsel, utveckling och lust att lära. En skolgårdsgrupp har bildats som består av mark- och driftägare, skolans lokalansvariga, förskolechefer och rektorer, pedagoger och miljösamordnare.

Funktionsprogram med generella riktlinjer för Falu kommuns förskole- och skolgårdarPDF

Förändring av skolgården. Hur går vi till väga? Här finns en LathundPDF

Delprojekt 1, Faluns förskolegårdar och lekplatser som används av pedagogisk omsorg, har kartlagts under 2013-2014, SkolgårdskartläggningPDF Delprogram 1, förskolan

Delprojekt 2, Kartläggning av Faluns kommunala grundskolors skolgårdar är genomförd under 2015-2016, Skolgårdskartläggning, Delprogram 2PDF, grundskolan

Stockar till gårdar och råämne till slöjd

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder stockar till förskole- och skolgårdar. Tillgången är ojämn och ni erbjuds anmäla intresse och hamna på väntelista. Meddela mig, Gittan Matsson om ni önskar stockar och slöjdämne.

Kemikalier i barns vardag

Falu kommun vill minska farliga och hormonstörande kemikalier i vardagen. En särskild satsning görs mot förskolans verksamhet eftersom barnen är mer utsatta och känsliga för påverkan.

Samtliga kommunala förskolechefer samt en pedagog på respektive förskola, har utbildats om kemikalier i barns vardag våren 2015. Förskolan har en intern handlingsplan om hur arbetet ska fortskrida. En handlingsplan för hela barn och utbildningsförvaltningen kommer att göras i samklang med Falu kommuns handlingsplan. Arbetet pågår.

LHU-nätverk

Det finns tre nätverk öppna för alla intresserade, kontakt är Gittan Matsson, skolornas folkhälso- och miljösamordnare.

Faluns LHU-nätverk består av lärare från olika skolenheter, högskolan och andra förvaltningar i kommunen. Vi träffas en gång per termin för att diskutera och stödja undervisningen här i Falun. Information och nyheter sänds ut via epost. Kommande träff är planerad till den 7 november kl 15:30-16:30. Kontakta Gittan om du vill vara med. 

Nationella LHU-nätverket har cirka 400 medlemmar från olika undervisningsområden, myndigheter, föreningar och organisationer. En konferens per år och Nyhetsbrev. Här blir anmäler du dig till LHU-nätverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling är Skolverkets utmärkelse till skolor som vill lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling. Mer information och ansökan om utmärkelsen finns på Skolverkets hemsida, Skola för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats.

Text

Sidan uppdaterad 2017-10-05