Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu kommun
Kontaktcenter (inklusive växel och reception)
Kontaktcenter@falun.se
Telefon: 023-830 00

Skolskjuts (grundskola)

Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan finns reglerad i skollagen 10 kap.32§. Enligt denna är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för. I kommunens skolskjuts­reglemente finns ytterligare bestämmelser om hur frågor som rör skol­skjutsar ska hanteras.

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

Det finns flera olika regler som avgör om en elev har rätt till skolskjuts. Det handlar bland annat om hur långt eleven har till skolan och hur gammal eleven är.

Ansökan om skolskjuts ska göras en gång per år (inför kommande läsår). Du ska också göra en ansökan om förhållandena för barnets boende förändras under läsåret.

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för.

Information om busskort inför läsåret 16-17PDF

Skolskjutsreglemente Dalarna

Skolskjutsregler för grundskola och särskola i Dalarnas län Bilaga 1 Falu kommun

Ansökan om skolskjuts

Viktig information till skolskjutselever och deras vårdnadshavare inför HT 

Skolskjuts vid växelvis boende

Regler för skolskjuts vid växelvis boende För att få skolskjuts vid växelvis boende prövad ska en ansökan lämnas in till skolförvaltningen. Prövning av rätten till skolskjuts ska ske: från båda vårdnadshavarnas adresser förutsatt att adresserna är belägna inom kommungränsen när barnet bor i princip lika mycket hos vardera förälder i ett fast arrangemang om barnet går i någon av de skolor som är anvisade utifrån föräldrarnas respektive adress Prövning av rätten till skolskjuts vid växelvis boende görs i övrigt enligt gällande skolskjutsregler. Om en elev har valt att gå i en annan grundskola, kommunal eller enskilt driven än de två som är anvisade utifrån föräldrarnas adresser, kan skolskjuts beviljas förutsatt att skolskjutsen till den valda skolan inte innebär en ökad kostnad för kommunen.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller på väg till eller från skolan ersätter skolförsäkringen skolskjuts om behov finns (läkarintyg krävs). Elevens vårdnadshavare ska anmäla olycksfallet till försäkringsbolaget genom att antingen ringa eller göra anmälan på Folksams webbsida

Mer information finns i försäkringsbeskedPDF

Om skada uppkommer på fritiden och behov av skolskjuts finns kan skolskjuts anordnas av kommunen om eleven inte kan komma till skolan på annat sätt. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Observera att om eleven har en egen olycksfallsförsäkring ska en förfrågan om bekostande av skolskjuts alltid först ställas till aktuellt försäkringsbolag.

 

Sidan uppdaterad 2018-03-23